תביעות

מערכת כללים לבירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור

1 .כללי
יישוב תביעות הינו מרכיב מרכזי בפעילותה של חברת ק.ש. חתמים בינלאומיים (להלן: "החברה"), לאור זאת אנו רואים חשיבות רבה בבירור ויישוב תביעות וטפול בפניות ציבור בתום לב, בענייניות, ביסודיות, ביעילות, במקצועיות, בשקיפות ובהוגנות.

2 .
הגדרות
במערכת כללים זו –
"יום/ ימים" – ימי עסקים שאינם כוללים ימי שישי, חג, ערבי חג, חגי ומועדי ישראל.
"תביעה" – דרישה מהחברה למימוש זכויות לפי תנאי פוליסת ביטוח;
"תובע" – מי שהציג תביעה לחברה, למעט גוף מוסדי ולמעט מי שהיטיב במסגרת עיסוקו נזק שנגרם לאחר ובא בתביעה כלפי החברה להיפרע את הטבת הנזק כאמור.
"מומחה" – בין אם הוא עובד של החברה  ובין אם לאוובין אם הוא נפגש עם התובע ובין אם לאוכגון שמאי או מומחה רפואיאך למעט יועץ משפטי ולמעט ועדה רפואית בקרן פנסיה הפועלת מתוקף התקנון.

3 .
מסמכים ומידע בבירור תביעה
• פנה אדם בקשר להגשת תביעה לחברה, תמסור לו החברה בהקדם האפשרי ממועד הפניה, את המסמכים המפורטים להלן, הרלבנטיים לסוג התביעה:
• העתק מערכת כללים זו;
מסמך שבו יפורט הליך בירור ויישוב התביעה;
• הנחיות בדבר אופן הפעולה הנדרש מתובע; הנחיות אלו יכללו, בין היתר, מידע לגבי זכותו של תובע לקבל שיפוי על הוצאות שהיו לו אשר החברה חייבת לשפותו בגינן (כגון שיפוי בשל צעדים שננקטו על ידו לשם הקטנת הנזק, שיפוי בשל תשלום למומחה עבור חוות דעת וכדומה);
• פירוט המידע והמסמכים הנדרשים מתובע לשם בירור ויישוב תביעה;
• טופס הגשת תביעה, ככל שישנו, והנחיות לגבי מילויו;
• הודעה על תקופת ההתיישנות של התביעה.

*המסמכים המפורטים בפסקה (1) מפורסמים גם באתר האינטרנט של החברה שכתובתו:www.kesh-ins.co.il
• החברה תמסור לתובע, בהקדם האפשרי מהמועד שבו נתקבל מידע או מסמך בקשר לתביעה, הודעה בכתב. בהודעה יצוין המסמך שנתקבל, מועד קבלתו, ויפורטו בה המידע והמסמכים אשר נדרשו וטרם הומצאו על ידי התובע.
• אם החברה תימצא כי דרושים לה מהתובע מידע ומסמכים נוספים לצורך בירור תביעה, יידרשו מסמכים אלו לא יאוחר מארבעה עשר ימי עסקים מהיום שהתברר הצורך בהם כאמור.

• 
הודעה בדבר מהלך בירור התביעה ותוצאותיו

החברה תמסור לתובע, בתוך שלושים ימים מהיום שהיו בידיו כל המידע והמסמכים שנדרשו מהתובע לשם בירור התביעה או עם תשלום התביעה, הודעה כמפורט להלן:

• 
הודעת תשלום והודעת תשלום חלקי
• החליטה החברה על תשלום תביעה – תימסר לתובע במועד התשלום הודעה בכתב (להלן – הודעת תשלום) שתכלול, בין השאר, התייחסות לגבי העניינים הבאים, ככל שהם רלבנטיים או שתכלול הפנייה למסמכים בעניינים כאמור, שיצורפו להודעה (כגון דוח שמאי או חוות דעת מומחה):
• 
עילת התשלום;
• פירוט סביר ובהיר בדבר אופן החישוב; גובה הנזק; סכום המס שנוכה במקור, אופן חישובו וציון הוראות הדין שלפיהן חושב ונוכה, הפניה לתלוש שכר או הפניה לאישור מאת שלטונות המס שיצורף להודעה;
• פירוט בדבר קיזוז תשלומים אחרים שמגיעים לתובע שלא מהחברה בשל נסיבות הקשורות לאותה עילת תביעה ושלפי הפוליסה, התקנון או הדין קוזזו מהתשלום;
• סכום ההשתתפות העצמית;
• פירוט בדבר קיזוז סכומים אחרים שמגיעים לחברה מאת התובע;
• פירוט בדבר קיזוז מקדמות או סכומים שאינם שנויים במחלוקת אם שולמו כאלה;
• סוג ההצמדה ושיטת ההצמדה; הריבית החלה וציון ההוראות החלות לגביה; הסכום שנתווסף לתשלום בגין הפרשי הצמדה וריבית; סכום התשלום בפיגור וציון ההוראות החלות לגבי הריבית הנגבית בשל הפיגור;
• המועד שבו היו בידי החברה כל המידע והמסמכים הדרושים לבירור התביעה.
• החליטה החברה על תשלום התביעה תוך דחיית חלק מהתביעה לגבי סכומים שנדרשו או חלק מהעילות שנדרשו – תמסור החברה לתובע במועד התשלום הודעה בכתב (להלן- הודעת תשלום חלקי) שבה שני חלקים כמפורט להלן:
החלק הראשון – בחלק זה יפורטו מרכיביו של התשלום שבו הכירה החברה, ויחולו לגביו ההוראות הקבועות בפסקה (1).
החלק השני – בחלק זה יפורטו הנימוקים העומדים בבסיס החלטתה של החברה לדחות חלק מהתביעה, ויחולו לגביו ההוראות הקבועות להלן לעניין הודעת דחיה.

• 
הודעת פשרה
• החברה תציע לתובע הצעת פשרה סבירה למועד ההצעה.
• הסכימו הצדדים על תשלום במסגרת הסדר פשרה – תמסור החברה לתובע הצעת פשרה בכתב (להלן – הודעת פשרה) ותיתן לו זמן סביר לעיין בתנאיה.
• בהודעת הפשרה יפורטו מקרה הביטוח, הנימוקים שביסוד הפשרה, מרכיבי התשלום שאינם שנויים במחלוקת ככל שישנם, הסכום שנקבע בפשרה, הסכום לתשלום והפער בין הסכום שנקבע בפשרה ובין הסכום לתשלום, ככל שקיים פער כאמור.
• כל עוד לא אישר התובע את הודעת הפשרה היא לא תחייב את הצדדים.

• הודעת דחייה
החליטה החברה על דחיית תביעה – תמסור לתובע הודעה בכתב (להלן – הודעת דחייה). נימוקי הדחייה יכללו גם את תנאי הפוליסה או התקנון, התניה או הסייג שנקבעו במועד ההצטרפות או במועד חידוש הכיסוי הביטוחי, או הוראות הדין, אשר בשלם נדחית התביעה, ככל שהדחייה נסמכת עליהם.

• הודעת המשך בירור או הפסקת בירור
סברה החברה כי דרוש לה זמן נוסף לשם בירור התביעה – תמסור לתובע הודעה בכתב שבה יפורטו הסיבות בגינן נדרש לו זמן נוסף לבירור התביעה (להלן – הודעת המשך בירור).
• החברה תמסור בהודעת המשך בירור כל מידע או מסמך נוסף הנדרש מהתובע לשם בירור התביעה.
• הודעת המשך בירור תימסר לתובע לפחות כל תשעים ימים ועד למשלוח הודעת תשלום, הודעת תשלום חלקי, הודעת דחייה או הודעת פשרה, לפי העניין. אם בהודעת המשך הבירור הקודמת ועל פי תנאי הפוליסה או התקנון נקבע מועד עתידי להערכת הנזק, תהא החברה פטורה ממשלוח הודעות המשך בירור נוספות עד למועד האמור, ובלבד שתישלח הודעת המשך בירור לפחות לאחר שנה.
• החברה תהא פטורה מחובתה לשלוח הודעות המשך בירור נוספות אם פנה התובע לערכאות משפטיות או אם לא הגיב התובע לאחר שנמסרו לו שתי הודעות המשך בירור עוקבות הכוללות דרישה למידע או למסמך לשם בירור התביעה ובלבד שבהודעה האחרונה לתובע ציינה החברה  כי לא ימסרו לו הודעות נוספות אם לא יתקבלו ממנו המסמכים הנדרשים או עד לקבלת תגובה אחרת.

• 
הודעה בדבר התיישנות תביעה
• הודעת תשלום, הודעת תשלום חלקי, הודעת דחייה והודעת המשך בירור ראשונה – תכלול פסקה אשר בה תצוין בהבלטה מיוחדת תקופת התיישנות התביעה בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות, וכן יצוין כי ככלל, הגשת התביעה לחברה, אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות וכי רק הגשת תביעה לבית משפט עוצרת את מרוץ ההתיישנות (להלן – פסקת התיישנות).
•  כל הודעה הנשלחת לתובע בנוגע לתביעה במהלך השנה שקדמה למועד הצפוי להתיישנות התביעה תכלול פסקת התיישנות, את מועד קרות מקרה הביטוח וכן יצוין בה כי מרוץ ההתיישנות החל במועד קרות מקרה הביטוח.
• לא כללה החברה פסקת התיישנות בהודעה לפי פסקה (1) שנשלחה לתובע שלא במהלך השנה שקדמה למועד הצפוי להתיישנות יראו אותה כמי שהסכימה שתקופת הזמן שבין המועד הראשון שבו היה עליה לתת הודעה ובה פסקת התיישנות לבין המועד שבו ניתנה בפועל הודעה ובה פסקת התיישנות, לא תובא במניין תקופת ההתיישנות (עם זאת – רק לגבי הפעם הראשונה בה לא נכללה הודעת התיישנות שלא במהלך השנה שקדמה למועד הצפוי להתיישנות).
• לא כללה החברה פסקת התיישנות בהודעה לפי פסקה (1) שנשלחה לתובע במהלך השנה שקדמה למועד הצפוי להתיישנות – יראו אותה כמי שהסכימה שתקופת הזמן שבין מועד שליחת ההודעה הראשונה בשנה האמורה לבין המועד שבו שלח הודעה שבה כלל פסקת התיישנות ואת מועד ההתיישנות, לא תובא במניין תקופת ההתיישנות (עם זאת – רק לגבי הפעם הראשונה בה לא נכללה הודעת התיישנות במהלך השנה שקדמה למועד הצפוי להתיישנות).

• הודעה בעניין זכות השגה על החלטה
הודעת תשלום, הודעת תשלום חלקי או הודעת דחייה תכלול פסקה המציינת בהבלטה מיוחדת את זכויות התובע הבאות:
• להשיג על ההחלטה והדרך להגשת השגה, ככל שנקבעו בפוליסה או בתקנון, לרבות זכותו להגיש חוות דעת של מומחה מטעמו.
• להביא את השגתו בפני הממונה על פניות הציבור של החברה.

להלן פרטי הממונה על פניות הציבור בחברה:  עו"ד הדס בר-טל מלמד   hadas@kesh-ins.com
• להשיג על החלטת החברה בפני גורמים נוספים, ובכלל זה בפני ערכאה שיפוטית או בפני הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

בירור תביעה בעזרת מומחה
• ככל שהחברה תיעזר לשם בירור תביעה במומחה הפוגש בתובע או במומחה שבודק את הרכוש נושא התביעה על מנת להעריך נזק שנגרם לאותו רכוש, בנוכחות התובע או שלא בנוכחותו, תודיע החברה על כך לתובע מראש, תסביר לתובע את תפקידו של המומחה בקשר לבירור התביעה, ותודיע לו כי זכותו להיות מיוצג או להיוועץ במומחה מטעמו במהלך בירור התביעה בעזרת המומחה.
• המומחה כאמור בפסקה (1), למעט עובד של החברה שעיקר עיסוקו יישוב תביעות, לא ידחה תביעה במלואה או בחלקה ולא יציע פשרה אלא בעניין היקף הנזק.

חוות דעת מומחה
• חוות דעת של מומחה שעליה מסתמכת החברה לצורך יישוב התביעה, תיערך באופן מקצועי, תהיה מנומקת, ותכלול את שמו, תוארו, השכלתו המקצועית ותפקידו של המומחה, ואת רשימת כל המסמכים אשר המומחה הסתמך עליהם בעריכת חוות הדעת.
• חוות דעת של מומחה, לא תתייחס במישרין לזכות המבוטח לקבלת תגמולי ביטוח.
• 
נסמכה החברה על חוות דעת של מומחה במסגרת יישוב תביעה, תמסור החברה את חוות הדעת לתובע במועד מסירת ההודעה הרלוונטית לעניין תשלום , פשרה, דחייה וכיו"ב כמפורט לעיל.
• לחוות הדעת תצורף רשימה של כל ההודעות והמסמכים שמסר התובע לחברה או למומחה מטעמו לצורך כתיבת חוות הדעת, וכן כל מסמך נוסף שעליו נסמכת חוות הדעת. ההודעות והמסמכים כאמור, יימסרו לתובע לפי בקשתו.

• הייתה חוות הדעת של המומחה חסויה על פי דין, תמסור החברה הודעה בכתב לתובע שבה יסביר מדוע הוא סבור כי חוות הדעת חסויה.
• היוועצות פנימית שלא עולה כדי חוות דעת, תתועד בתיק התביעה בחברה.

תחלוף וזכויות כלפי צד שלישי
• ככל שתעמוד לחברה הזכות לתבוע צד שלישי, מכוח זכות התחלוף, תודיע על כך למבוטח בכתב זמן סביר מראש.
• ניתן במסגרת תביעת תחלוף פסק דין, פסק בוררות או נחתם הסכם פשרה – תעביר החברה למבוטח העתק מהפסק או מההסכם בתוך ארבעה עשר ימי עסקים מיום קבלת הפסק בחברה או מיום חתימת ההסכם.
• אם מצאה החברה במסגרת בירור התביעה כי עשויה לעמוד למבוטח זכות כנגד הצד השלישי שאותו עשויה חברת הביטוח לתבוע מכוח זכות התחלוף, תציין זאת בפני המבוטח בכל הודעה שניתנה לפי סעיף קטן (ב) או לפי סעיף קטן (ט).
• אין באמור בסעיף זה כדי לחייב את החברה לייצג את המבוטח או להטיל עליה חובת ייעוץ.

תביעת צד שלישי
• פנה תובע לחברת ביטוח בבקשה לקבל מידע בדבר עצם קיומה של פוליסה לביטוח אחריות של אדם מסוים בעקבות מקרה מסוים, תמסור החברה את המידע בעניין זה לתובע בתוך ארבעה עשר ימי עסקים ממועד דרישתו של התובע.
• דרש תובע מהחברה תגמולי ביטוח, תודיע החברה למבוטח בכתב בתוך שבעה ימי עסקים מיום הדרישה על התביעה כאמור וכי אם לא יודיע לה על התנגדותו לתשלום הפיצוי בתוך שלושים ימים, תשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהיא חייבת למבוטח, ככל שהיא חייבת בתשלומם.
• החברה תפעל לבירור חבותה כלפי המבוטח בהתאם לתקופות ולמועדים הקבועים במערכת הכללים.
• מצאה חברת הביטוח כי קיימת חבות כלפי המבוטח ולא התנגד המבוטח לתשלום האמור בפסקה (2) במהלך שלושים הימים האמורים, בין אם הודיע על אי התנגדותו או על הסכמתו ובין אם לא השיב כלל לחברת הביטוח, תשלם החברה לתובע את תגמולי הביטוח שהיא חייבת למבוטח.

לעניין סעיף קטן זה, "תובע" – תובע שהינו צד שלישי.

מתן תשובות וטיפול בפניות ציבור

החברה תשיב בכתב לכל פניה בכתב של מבוטח או תובע, בין אם נשלחה לממונה על פניות הציבור ובין אם לגורם אחר בחברה, תוך זמן סביר בנסיבות העניין, ובכל מקרה לא יאוחר משלושים ימים ממועד קבלת הפניה.

מתן העתקים
• החברה תמסור לתובע, לפי בקשתו, העתק מן הפוליסה או מהתקנון, בתוך ארבעה עשר ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה.
• על אף האמור בפסקה (1), החברה רשאית להפנות תובע שהינו צד שלישי בביטוח אחריות לנוסח הפוליסה שנמצא באתר האינטרנט של החברה.
• החברה תמסור לתובע, לפי בקשתו, העתקים מכל מסמך אשר התובע חתום עליו, מכל מסמך אשר מסר התובע לחברה, או מכל מסמך אשר התקבל אצל החברה מכוח הסכמת התובע, בתוך עשרים ואחד ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה.

פירוט הליך בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור

1 .כללי
בקרות מקרה ביטוח, עליך לפנות לחברתנו, באמצעות סוכן הביטוח או באופן ישיר, ע"י משלוח טופס הודעה ומסמכים נלווים, בהתאם לפרטים להלן:

פניות  צד שלישי (צד ג') לדואר אלקטרוני:    tviot@kesh-ins.com פקס: 7554514- 073 דואר: השקמה 2, אזור ת.ד 18

תביעות משפטיות לדואר אלקטרוני: mishpati@kesh-ins.com

תביעות מבוטחים (מקיף) לדואר אלקטרוני: tviot-makif@kesh-ins.com

לתשומת ליבך, בחירת השמאי תעשה על ידך. יצוין כי אנו יכולים לאשר לך שמאי רכב מטעמנו, ובמקרה כזה אנו נישא בשכר טרחתו של השמאי.
שים לב, בכל מקרה , זכותנו לדרוש בדיקת שמאי מטעמנו כדי לבחון את הנזק ואת התיקון.

מידע על מוסכי הסדר:
זכותך לבחור לתקן את רכבך בכל מוסך, אך יצוין כי אנו יכולים להפנות אותך למוסכים הנמצאים בהסדר אתנו.

היתרונות בטיפול במוסך הסדר:

  • מוסכי הסדר יטפלו ויתקנו את הנזק ברכב, והתשלום יבוצע ישירות על ידי חברתנו למוסך, ללא צורך בתשלום על ידכם.
  • מוסכי הסדר יתנו לך רכב חליפי לתקופת התיקון.
  • מוסכי הסדר יתנו לך אחריות על התיקון.

יצוין כי כניסה להסדר שכזה מחייב קבלת אישור מוקדם מחברתנו.
לברור אפשרות כניסה למוסכי הסדר וקבלת שמאי מטעמנו ניתן להתקשר לטלפון 03-6257566 שלוחה 1 משעה 09:00 ועד 12:00, או לפנות בכל אחת מדרכי ההתקשרות שצויינו לעיל.

2 .מסמכים נדרשים לצורך טיפול בתביעה

בסמוך למועד קבלת התביעה, תישלח אליך מערכת הכללים בצירוף מכתב דרישת מסמכים אשר מפרט את המסמכים הנדרשים לצורך בירור התביעה.
כמו כן, תישלח אליך מערכת הכללים לבירור ויישוב תביעות, אשר כוללת הסבר בדבר הליך יישוב התביעה בחברתנו.

לתשומת ליבך, זכותך לכלול בתביעה דרישה לקבלת שיפוי על הוצאות שהיו לך, כגון שיפוי בשל צעדים שננקטו על ידו לשם הקטנת הנזק, שיפוי בשל תשלום למומחה עבור חוות דעת וכדומה. במידה וכללת דרישה מעין זו, עליך לצרף לתביעתך אסמכתאות רלוונטיות.
לאחר קבלת דרישת המסמכים, עליך להעביר לחברתנו את המסמכים הנדרשים.
לידיעתך, כל עיכוב במסירת המסמכים הנדרשים לחברה עלול לגרום לעיכוב בבירור התביעה.

3 .הליך הטיפול בתביעה לאחר קבלת המסמכים הדרושים
חברתנו תיישב תביעה על בסיס המידע המעודכן או הרלבנטי ביותר שיש ברשותנו, וזאת בתוך 30 ימים מיום קבלת המסמכים הדרושים.
בהתאם לנסיבות העניין תשלח לתובע הודעת תשלום/ הודעת תשלום חלקי/ הודעת פשרה/ הודעת דחיה (ההודעה תנומק בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2016-9-9 "בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור").
לתשומת ליבך, ככל שהנך עוסק מורשה ו/או חברה בע"מ, יקוזז מסכום התשלום רכיב המע"מ.
ככל שקיים לתובע חוב לחברת הביטוח, היא רשאית לקזז מתגמולי הביטוח להם זכאי התובע חוב זה.

4 .השגה על החלטות חברתנו
באפשרותך להשיג על החלטות אשר התקבלו על ידי חברתנו, בכל אחת מהדרכים הבאות:
פניה למטפל בתביעה במחלקת התביעות
בפניה כאמור עליך לנמק את המחלוקת שיש לך עם עמדת חברתנו (בין בעצמך ובין באמצעות מי שתמנה לשם כך), לרבות באמצעות הצגת חוות דעת מומחה מטעמך, באחת מהדרכים הבאות:
דואר אלקטרוני:tviot@kesh-ins.co  פקס: 7554514- 073  דואר: השקמה 2, אזור ת.ד 18

•  פניה לממונה על פניות הציבור בחברתנו
להלן פרטי הממונה על פניות הציבור בחברה:
עו"ד הדס בר-טל מלמד   hadas@accord-ins.com

•  פניה לערכאה שיפוטית ו/או פניה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר
להלן פרטי היחידה לפניות הציבור אצל הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר:
רח' קפלן 1 ת.ד 59131 ירושלים – טלפון 3002* פקס- 02-5695352 .

5. תקופת התיישנות
לידיעתך, על פי הדין והוראותיו, תקופת ההתיישנות של תביעת מבוטח לתגמולי ביטוח היא 3 שנים ממועד קרות מקרה הביטוח, ולתובע צד שלישי היא  7 שנים מהמועד האמור, כאמור.
אין לפרש דבר מן האמור לעיל, כעוצר את מרוץ הזמן לעניין מניין תקופת ההתיישנות כאמור.
מודגש כי אין בהגשת תביעה לחברתנו ו/או מהלך טיפולנו בה, כדי לעצור את מרוץ תקופת ההתיישנות וכי רק הגשת תביעה לבית המשפט, עוצרת את מרוץ תקופת ההתיישנות.

מערכת כללים לבירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור

1 .כללי
יישוב תביעות הינו מרכיב מרכזי בפעילותה של חברת ק.ש. חתמים בינלאומיים (להלן: "החברה"), לאור זאת אנו רואים חשיבות רבה בבירור ויישוב תביעות וטפול בפניות ציבור בתום לב, בענייניות, ביסודיות, ביעילות, במקצועיות, בשקיפות ובהוגנות.

2 .הגדרות
במערכת כללים זו –
"יום/ ימים" – ימי עסקים שאינם כוללים ימי שישי, חג, ערבי חג, חגי ומועדי ישראל.
"תביעה" – דרישה מהחברה למימוש זכויות לפי תנאי פוליסת ביטוח;
"תובע" – מי שהציג תביעה לחברה, למעט גוף מוסדי ולמעט מי שהיטיב במסגרת עיסוקו נזק שנגרם לאחר ובא בתביעה כלפי החברה להיפרע את הטבת הנזק כאמור.
"מומחה" – בין אם הוא עובד של החברה  ובין אם לאוובין אם הוא נפגש עם התובע ובין אם לאוכגון שמאי או מומחה רפואיאך למעט יועץ משפטי ולמעט ועדה רפואית בקרן פנסיה הפועלת מתוקף התקנון.

3 .מסמכים ומידע בבירור תביעה
• פנה אדם בקשר להגשת תביעה לחברה, תמסור לו החברה בהקדם האפשרי ממועד הפניה, את המסמכים המפורטים להלן, הרלבנטיים לסוג התביעה:
• העתק מערכת כללים זו;
מסמך שבו יפורט הליך בירור ויישוב התביעה;
• הנחיות בדבר אופן הפעולה הנדרש מתובע; הנחיות אלו יכללו, בין היתר, מידע לגבי זכותו של תובע לקבל שיפוי על הוצאות שהיו לו אשר החברה חייבת לשפותו בגינן (כגון שיפוי בשל צעדים שננקטו על ידו לשם הקטנת הנזק, שיפוי בשל תשלום למומחה עבור חוות דעת וכדומה);
• פירוט המידע והמסמכים הנדרשים מתובע לשם בירור ויישוב תביעה;
• טופס הגשת תביעה, ככל שישנו, והנחיות לגבי מילויו;
• הודעה על תקופת ההתיישנות של התביעה.

*המסמכים המפורטים בפסקה (1) מפורסמים גם באתר האינטרנט של החברה שכתובתו:www.kesh-ins.co.il
• החברה תמסור לתובע, בהקדם האפשרי מהמועד שבו נתקבל מידע או מסמך בקשר לתביעה, הודעה בכתב. בהודעה יצוין המסמך שנתקבל, מועד קבלתו, ויפורטו בה המידע והמסמכים אשר נדרשו וטרם הומצאו על ידי התובע.
• אם החברה תימצא כי דרושים לה מהתובע מידע ומסמכים נוספים לצורך בירור תביעה, יידרשו מסמכים אלו לא יאוחר מארבעה עשר ימי עסקים מהיום שהתברר הצורך בהם כאמור.

• הודעה בדבר מהלך בירור התביעה ותוצאותיו

החברה תמסור לתובע, בתוך שלושים ימים מהיום שהיו בידיו כל המידע והמסמכים שנדרשו מהתובע לשם בירור התביעה או עם תשלום התביעה, הודעה כמפורט להלן:

• הודעת תשלום והודעת תשלום חלקי
• החליטה החברה על תשלום תביעה – תימסר לתובע במועד התשלום הודעה בכתב (להלן – הודעת תשלום) שתכלול, בין השאר, התייחסות לגבי העניינים הבאים, ככל שהם רלבנטיים או שתכלול הפנייה למסמכים בעניינים כאמור, שיצורפו להודעה (כגון דוח שמאי או חוות דעת מומחה):
• עילת התשלום;
• פירוט סביר ובהיר בדבר אופן החישוב; גובה הנזק; סכום המס שנוכה במקור, אופן חישובו וציון הוראות הדין שלפיהן חושב ונוכה, הפניה לתלוש שכר או הפניה לאישור מאת שלטונות המס שיצורף להודעה;
• פירוט בדבר קיזוז תשלומים אחרים שמגיעים לתובע שלא מהחברה בשל נסיבות הקשורות לאותה עילת תביעה ושלפי הפוליסה, התקנון או הדין קוזזו מהתשלום;
• סכום ההשתתפות העצמית;
• פירוט בדבר קיזוז סכומים אחרים שמגיעים לחברה מאת התובע;
• פירוט בדבר קיזוז מקדמות או סכומים שאינם שנויים במחלוקת אם שולמו כאלה;
• סוג ההצמדה ושיטת ההצמדה; הריבית החלה וציון ההוראות החלות לגביה; הסכום שנתווסף לתשלום בגין הפרשי הצמדה וריבית; סכום התשלום בפיגור וציון ההוראות החלות לגבי הריבית הנגבית בשל הפיגור;
• המועד שבו היו בידי החברה כל המידע והמסמכים הדרושים לבירור התביעה.
• החליטה החברה על תשלום התביעה תוך דחיית חלק מהתביעה לגבי סכומים שנדרשו או חלק מהעילות שנדרשו – תמסור החברה לתובע במועד התשלום הודעה בכתב (להלן- הודעת תשלום חלקי) שבה שני חלקים כמפורט להלן:
החלק הראשון – בחלק זה יפורטו מרכיביו של התשלום שבו הכירה החברה, ויחולו לגביו ההוראות הקבועות בפסקה (1).
החלק השני – בחלק זה יפורטו הנימוקים העומדים בבסיס החלטתה של החברה לדחות חלק מהתביעה, ויחולו לגביו ההוראות הקבועות להלן לעניין הודעת דחיה.

• הודעת פשרה
• החברה תציע לתובע הצעת פשרה סבירה למועד ההצעה.
• הסכימו הצדדים על תשלום במסגרת הסדר פשרה – תמסור החברה לתובע הצעת פשרה בכתב (להלן – הודעת פשרה) ותיתן לו זמן סביר לעיין בתנאיה.
• בהודעת הפשרה יפורטו מקרה הביטוח, הנימוקים שביסוד הפשרה, מרכיבי התשלום שאינם שנויים במחלוקת ככל שישנם, הסכום שנקבע בפשרה, הסכום לתשלום והפער בין הסכום שנקבע בפשרה ובין הסכום לתשלום, ככל שקיים פער כאמור.
• כל עוד לא אישר התובע את הודעת הפשרה היא לא תחייב את הצדדים.

• הודעת דחייה
החליטה החברה על דחיית תביעה – תמסור לתובע הודעה בכתב (להלן – הודעת דחייה). נימוקי הדחייה יכללו גם את תנאי הפוליסה או התקנון, התניה או הסייג שנקבעו במועד ההצטרפות או במועד חידוש הכיסוי הביטוחי, או הוראות הדין, אשר בשלם נדחית התביעה, ככל שהדחייה נסמכת עליהם.

• הודעת המשך בירור או הפסקת בירור
סברה החברה כי דרוש לה זמן נוסף לשם בירור התביעה – תמסור לתובע הודעה בכתב שבה יפורטו הסיבות בגינן נדרש לו זמן נוסף לבירור התביעה (להלן – הודעת המשך בירור).
• החברה תמסור בהודעת המשך בירור כל מידע או מסמך נוסף הנדרש מהתובע לשם בירור התביעה.
• הודעת המשך בירור תימסר לתובע לפחות כל תשעים ימים ועד למשלוח הודעת תשלום, הודעת תשלום חלקי, הודעת דחייה או הודעת פשרה, לפי העניין. אם בהודעת המשך הבירור הקודמת ועל פי תנאי הפוליסה או התקנון נקבע מועד עתידי להערכת הנזק, תהא החברה פטורה ממשלוח הודעות המשך בירור נוספות עד למועד האמור, ובלבד שתישלח הודעת המשך בירור לפחות לאחר שנה.
• החברה תהא פטורה מחובתה לשלוח הודעות המשך בירור נוספות אם פנה התובע לערכאות משפטיות או אם לא הגיב התובע לאחר שנמסרו לו שתי הודעות המשך בירור עוקבות הכוללות דרישה למידע או למסמך לשם בירור התביעה ובלבד שבהודעה האחרונה לתובע ציינה החברה  כי לא ימסרו לו הודעות נוספות אם לא יתקבלו ממנו המסמכים הנדרשים או עד לקבלת תגובה אחרת.

• הודעה בדבר התיישנות תביעה
• הודעת תשלום, הודעת תשלום חלקי, הודעת דחייה והודעת המשך בירור ראשונה – תכלול פסקה אשר בה תצוין בהבלטה מיוחדת תקופת התיישנות התביעה בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות, וכן יצוין כי ככלל, הגשת התביעה לחברה, אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות וכי רק הגשת תביעה לבית משפט עוצרת את מרוץ ההתיישנות (להלן – פסקת התיישנות).
•  כל הודעה הנשלחת לתובע בנוגע לתביעה במהלך השנה שקדמה למועד הצפוי להתיישנות התביעה תכלול פסקת התיישנות, את מועד קרות מקרה הביטוח וכן יצוין בה כי מרוץ ההתיישנות החל במועד קרות מקרה הביטוח.
• לא כללה החברה פסקת התיישנות בהודעה לפי פסקה (1) שנשלחה לתובע שלא במהלך השנה שקדמה למועד הצפוי להתיישנות יראו אותה כמי שהסכימה שתקופת הזמן שבין המועד הראשון שבו היה עליה לתת הודעה ובה פסקת התיישנות לבין המועד שבו ניתנה בפועל הודעה ובה פסקת התיישנות, לא תובא במניין תקופת ההתיישנות (עם זאת – רק לגבי הפעם הראשונה בה לא נכללה הודעת התיישנות שלא במהלך השנה שקדמה למועד הצפוי להתיישנות).
• לא כללה החברה פסקת התיישנות בהודעה לפי פסקה (1) שנשלחה לתובע במהלך השנה שקדמה למועד הצפוי להתיישנות – יראו אותה כמי שהסכימה שתקופת הזמן שבין מועד שליחת ההודעה הראשונה בשנה האמורה לבין המועד שבו שלח הודעה שבה כלל פסקת התיישנות ואת מועד ההתיישנות, לא תובא במניין תקופת ההתיישנות (עם זאת – רק לגבי הפעם הראשונה בה לא נכללה הודעת התיישנות במהלך השנה שקדמה למועד הצפוי להתיישנות).

• הודעה בעניין זכות השגה על החלטה
הודעת תשלום, הודעת תשלום חלקי או הודעת דחייה תכלול פסקה המציינת בהבלטה מיוחדת את זכויות התובע הבאות:
• להשיג על ההחלטה והדרך להגשת השגה, ככל שנקבעו בפוליסה או בתקנון, לרבות זכותו להגיש חוות דעת של מומחה מטעמו.
• להביא את השגתו בפני הממונה על פניות הציבור של החברה.

להלן פרטי הממונה על פניות הציבור בחברהעו"ד הדס בר-טל מלמד   hadas@kesh-ins.com  

• להשיג על החלטת החברה בפני גורמים נוספים, ובכלל זה בפני ערכאה שיפוטית או בפני הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

בירור תביעה בעזרת מומחה
• ככל שהחברה תיעזר לשם בירור תביעה במומחה הפוגש בתובע או במומחה שבודק את הרכוש נושא התביעה על מנת להעריך נזק שנגרם לאותו רכוש, בנוכחות התובע או שלא בנוכחותו, תודיע החברה על כך לתובע מראש, תסביר לתובע את תפקידו של המומחה בקשר לבירור התביעה, ותודיע לו כי זכותו להיות מיוצג או להיוועץ במומחה מטעמו במהלך בירור התביעה בעזרת המומחה.
• המומחה כאמור בפסקה (1), למעט עובד של החברה שעיקר עיסוקו יישוב תביעות, לא ידחה תביעה במלואה או בחלקה ולא יציע פשרה אלא בעניין היקף הנזק.

חוות דעת מומחה
• חוות דעת של מומחה שעליה מסתמכת החברה לצורך יישוב התביעה, תיערך באופן מקצועי, תהיה מנומקת, ותכלול את שמו, תוארו, השכלתו המקצועית ותפקידו של המומחה, ואת רשימת כל המסמכים אשר המומחה הסתמך עליהם בעריכת חוות הדעת.
• חוות דעת של מומחה, לא תתייחס במישרין לזכות המבוטח לקבלת תגמולי ביטוח.
• נסמכה החברה על חוות דעת של מומחה במסגרת יישוב תביעה, תמסור החברה את חוות הדעת לתובע במועד מסירת ההודעה הרלוונטית לעניין תשלום , פשרה, דחייה וכיו"ב כמפורט לעיל.
• לחוות הדעת תצורף רשימה של כל ההודעות והמסמכים שמסר התובע לחברה או למומחה מטעמו לצורך כתיבת חוות הדעת, וכן כל מסמך נוסף שעליו נסמכת חוות הדעת. ההודעות והמסמכים כאמור, יימסרו לתובע לפי בקשתו.

• הייתה חוות הדעת של המומחה חסויה על פי דין, תמסור החברה הודעה בכתב לתובע שבה יסביר מדוע הוא סבור כי חוות הדעת חסויה.
• היוועצות פנימית שלא עולה כדי חוות דעת, תתועד בתיק התביעה בחברה.

תחלוף וזכויות כלפי צד שלישי
• ככל שתעמוד לחברה הזכות לתבוע צד שלישי, מכוח זכות התחלוף, תודיע על כך למבוטח בכתב זמן סביר מראש.
• ניתן במסגרת תביעת תחלוף פסק דין, פסק בוררות או נחתם הסכם פשרה – תעביר החברה למבוטח העתק מהפסק או מההסכם בתוך ארבעה עשר ימי עסקים מיום קבלת הפסק בחברה או מיום חתימת ההסכם.
• אם מצאה החברה במסגרת בירור התביעה כי עשויה לעמוד למבוטח זכות כנגד הצד השלישי שאותו עשויה חברת הביטוח לתבוע מכוח זכות התחלוף, תציין זאת בפני המבוטח בכל הודעה שניתנה לפי סעיף קטן (ב) או לפי סעיף קטן (ט).
• אין באמור בסעיף זה כדי לחייב את החברה לייצג את המבוטח או להטיל עליה חובת ייעוץ.

תביעת צד שלישי
• פנה תובע לחברת ביטוח בבקשה לקבל מידע בדבר עצם קיומה של פוליסה לביטוח אחריות של אדם מסוים בעקבות מקרה מסוים, תמסור החברה את המידע בעניין זה לתובע בתוך ארבעה עשר ימי עסקים ממועד דרישתו של התובע.
• דרש תובע מהחברה תגמולי ביטוח, תודיע החברה למבוטח בכתב בתוך שבעה ימי עסקים מיום הדרישה על התביעה כאמור וכי אם לא יודיע לה על התנגדותו לתשלום הפיצוי בתוך שלושים ימים, תשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהיא חייבת למבוטח, ככל שהיא חייבת בתשלומם.
• החברה תפעל לבירור חבותה כלפי המבוטח בהתאם לתקופות ולמועדים הקבועים במערכת הכללים.
• מצאה חברת הביטוח כי קיימת חבות כלפי המבוטח ולא התנגד המבוטח לתשלום האמור בפסקה (2) במהלך שלושים הימים האמורים, בין אם הודיע על אי התנגדותו או על הסכמתו ובין אם לא השיב כלל לחברת הביטוח, תשלם החברה לתובע את תגמולי הביטוח שהיא חייבת למבוטח.

לעניין סעיף קטן זה, "תובע" – תובע שהינו צד שלישי.

מתן תשובות וטיפול בפניות ציבור

החברה תשיב בכתב לכל פניה בכתב של מבוטח או תובע, בין אם נשלחה לממונה על פניות הציבור ובין אם לגורם אחר בחברה, תוך זמן סביר בנסיבות העניין, ובכל מקרה לא יאוחר משלושים ימים ממועד קבלת הפניה.

מתן העתקים
• החברה תמסור לתובע, לפי בקשתו, העתק מן הפוליסה או מהתקנון, בתוך ארבעה עשר ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה.
• על אף האמור בפסקה (1), החברה רשאית להפנות תובע שהינו צד שלישי בביטוח אחריות לנוסח הפוליסה שנמצא באתר האינטרנט של החברה.
• החברה תמסור לתובע, לפי בקשתו, העתקים מכל מסמך אשר התובע חתום עליו, מכל מסמך אשר מסר התובע לחברה, או מכל מסמך אשר התקבל אצל החברה מכוח הסכמת התובע, בתוך עשרים ואחד ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה.

הצפון

שם המשרד

כתובת

טלפון

פקס

מייל

זיאד דבאח שמאות

דיר אל אסד

04-9889324 054-2077436

 

samd10@017.net.il

בסאם חכים שמאות

נצרת, רח' תאופיק זיאד 27

04-6552508

04-6554645

bahakim@zahav.net.il

שמואל גולדשטיין שמאות

נתניה, תחכמוני 6

09-8322925 054-2669926

09-8322926

goshmulik@gmail.com

מימון חבר לשמאות וסקרים בע״מ

הוד השרון רח' החרש 36

077-7388900 054-2223334

077-7388901

asaf@maimon.co.il

יגאל אנקורי חברה לשמאות

חדרה, ת.ד 3525

04-6212448 054-5707607

04-6212449

ky301@zahav.net.il

השרון

שם המשרדכתובתטלפוןפקסמייל
אבי נחתומי שמאות רכבתל מונד, ת.ד 4495054-4487711 09-79649761539-7964976avinachtomi@gmail.com
מימון חברה לשמאות וסקרים בע"מהוד השרון, רח' החרש 36077-7388900 054-2223334077-7388901asaf@maimon.co.il
יגאל אנקורי חברה לשמאותחדרה, ת.ד. 352504-6212448 054-570760704-6212449ky301@zahav.net.il
שמואל גולדשטיין שמאותנתניה, רח' תחכמוני 609-8322925 054-266992609-8322926goshmulik@gmail.com

המרכז

שם המשרדכתובתטלפוןפקסמייל
וקסלר בע"מראשון לציון, רוטשילד 7803-9692123 054-749045103-9676224ami-vs@012.net.il
צבי ברודט שמאיםתל אביב, ריב"ל 1203-639118803-6391187brodet1@012.net.il
עמוס כחלון בע"מתל אביב-יפו, תבואות הארץ 303-6744462 052-3863206 AMOS_K@ZAHAV.NET.IL
משה שיפתל אביב, ארנון 1403-674470703-6768062msheep@zahav.net.il
אביב שפרשטיין חב' לשמאותתל אביב, בית הלל 2803-5610322 052-278498203-5610246

avivsh63@gmail.com

יגאל אנקורי חברה לשמאותחדרה, ת.ד 352504-6212448 054-570760704-6212449ky301@zahav.net.il
מימון חברה לשמאות וסקרים בע"מהוד השרון, רח' החרש 36077-7388900 054-2223334  077-7388901asaf@maimon.co.il
משה פסו שמאים​הרצליה, הפועל 37, נוף ים09-9584444 050-521133409-8801002moshe@pesso.co.il
אבי נחתומי שמאות רכבתל מונד, ת.ד 4495054-4487711 09-79649761539-7964976avinachtomi@gmail.com
זאב טוניקתל אביב, עמינד 1703-562002203-5612223tunik-z1@zahav.net.il

ירושלים והדרום

שם המשרדכתובתטלפוןפקסמייל
וקסלר בע"מ – סניף דרוםבאר שבע, הנגרים 808-623168208-6274801ami-vs@012.net.il
גבי גלעד שרותי שמאותבאר שבע, העמל 208-9944270 054-696200408-9941981gabby_820@bezeqint.net
ערן ביסיקיאילת, קניון העיר, חנות 31057-5959571 08-633266408-6332664eb@bezeqint.net
ברוך גבריאלי (שמאים) בע"מנתיבות, בנין נתיבי הנגב, רחוב ד"ר יוסף סמילו08-9948811 050-528355508-9933161hila@bgavri.com
ארז חרמוני שמאותירושלים, מעשה חושב 6 02-6713491 050-574133102-6713491erez@hermony.co.i

הצפון

מיילפקסטלפוןכתובתאיש קשרמורשהשם המוסך
orlyb@colmobil.co.il03-915477904-8614111חיפה, חירם 15איריסמורשה מרצדסכלמוביל חיפה
davidan51@walla.com
officeg@shiras.co.il
04-619520604-6195200
050-7602128
053-7719060
גליל תחתון, פארק תעשיות
קדמת גליל
דודומסחריות
אט"ז / אוטובוס
ארוך
רנו
וולוו
מוסך שירה
morris.scania@gmail.com04-841327504-8727043
050-5749620

קריית אתא,
כביש קרית אתא 25

מרוןמסחריות
אט"ז
משאיות
דאוד מוריס ובניו
haifa@drpz.co.il
talib@femi.com
04-810911004-8109111
050-9008508
חיפה, המוסכים 45ראשד לוסיא

טיפול בצד ג' בלבד
(רכבים פרטיים)

ד"ר פח וצבע חיפה

השרון

מיילפקסטלפוןכתובתאיש קשרמורשהשם המוסך
musachd@gmail.com 09-8988139
09-8985456
057-6200062
כפר יונה, גולני 18

אבשלום

/ ענת

משאיות / מסחריות /אט"ז / דאף / מאן / איווקואהרון דבי
office@migvan2003.co.il04-634591104-6346911
050-5433619
חדרה, יוסף מייזר 8איתי

מיניבוסים ומשאיות קלות

מוסך א.ג. מגוון
b0508332773@gmail.com03-730665203-5481219
050-8332773
כפר קאסם, נוף הארץ 2בני / רמימשאיותס.ב.מ שירותי רכב בע"מ
alamana68@hotmail.com04-611248804-6110441
052-2840503
אום אל פאחם, שכ' אלשרפהמחמודכללי / משאיותמוסך אלאמאנה בע"מ
ha.oman2020@gmail.com 050-5223368טירה המשולשאיהאבמשאיות / מסחרימוסך האומן פחחות וצבע
ayaland@carasso.co.il09-861651609-8622262
09-8877588

נתניה, פנקס דוד 20

אילהטיפול בצד ג' בלבד (רכבי פרטיים)מרכז שירות ניסידן
gershonleah@gmail.com 09-7411838רעננה, החרושת 17אתיטיפול בצד ג' בלבד (רכבים פרטיים)גרשון שירותי פחחות
IlanaH@drpz.co.il naomib@femi.com09-740581709-7412124רעננה, החרושת 7דוד פריימן / אילנהטיפול בצד ג' בלבד (רכבים פרטיים)ד״ר פח וצבע רעננה

המרכז

מייל
פקס
טלפון
כתובת
איש קשר
מורשה
שם המוסך
toovit.z@colmobil.co.il
 
03-8424255
ראשל"צ, בן צבי 19
אורלי
מורשה מרצדס
כלמוביל ראשל"צ
alona.nuri@colmobil.co.il
03-9212982
03-9180200
פתח תקווה, אימבר ,33 קרית אריה
אלונה
מורשה מרצדס
כלמוביל פ"ת –מרצדס
tania@colmobil.co.il
 
050-8332787
פתח תקווה, גיסין 72
טניה
מורשה יונדאי
כלמוביל פ"ת –יונדאי
noam@noamtruck.com
08-8528101
08-8525600
אשדוד, היציקה 26
עליזה /נועם
משאיות / רכבים פרטיים / כללי
נועם טראק
0507978425@012.net.il
08-8529237
08-8529176
052-5200502
אשדוד, הקדמה 21
איציק /
נטלי
משאיות / מסחריות / אט"ז / אוטובוס
ארוך
סאם פחחות וצבע
limorno76@gmail.com
08-8525263
08-8569777
054-4543956
אשדוד, הפלדה 5
לימור / עמיאל
משאיות / רכבים פרטיים / כללי
שמיר משאיות בע"מ
ayelet@motorup.co.il
03-9233183
03-9224207
פתח תקווה, המרץ 7
איילת
פולקסווגן / סקודה / סיאט
מוטור אפ
s_a_l1@netvision.net.il
03-5183668
03-6810229
03-6829886
תל אביב, פרנציוז 11
בתיה
טיפול בצד ג' בלבד (רכבים פרטיים)
ש.א.ל פחחות וצבע
Petah-Tikva@drpz.co.il saral@femi.com
03-6338354
03-9224822
פתח תקווה, עמל 35
אבי פלמהולץ
טיפול בצד ג' בלבד (רכבים פרטיים)
ד"ר פח וצבע פ"ת
VeredD@drpz.co.il etib@femi.com
08-9999205
08-9999200
08-9999203
רחובות, היצירה 7
עמוס כחלון
/ ורד
טיפול בצד ג' בלבד (רכבים פרטיים)
ד"ר פח וצבע
רחובות
Ashdod@drpz.co.il yaelat@gmail.com
08-6868884
08-6868881
אשדוד, הקידמה 34
יעל
טיפול בצד ג' בלבד (רכבים פרטיים)
ד"ר פח וצבע אשדוד
cohen.eyal1@gmail.com
03-5618373
03-5615831
053-7663881
תל אביב, הנצי"ב 11
אייל
טיפול בצד ג' בלבד (רכבים פרטיים)
יוסי כהן פחחות וצבע
mesrhi@bezeqint.net
03-5614565
03-5614566
תל אביב, ישראל ב"ק 39
 
טיפול בצד ג' בלבד (רכבים פרטיים)
מוסך מתי מזרחי

ירושלים והדרום

מייל

פקס

טלפון

כתובת

איש קשר

מורשה

שם המוסך

sigalit.a@colmobil.co.il

 

02-6210604

ירושלים,
הסדנא ,1 תלפיות

סיגלית

מורשה מרצדס

כלמוביל י-ם

yacov@atarot.co.il

02-8585549

02-5453100

ירושלים, עטרות 35

יעקב

משאיות / וולוו / רנו

מוסך דיזל עטרות

zarfati001@walla.co.il

02-5422824

02-5422821
053-7372336

א.ת מישור אדומים

איילת / מוריס

משאיות / אוטובוסים / אט"ז (דאף, סקניה, איווקו, ניסן, הינו, רנו, יוטונג)

מוסך י. צרפתי

orent@kalderon.co.il izika7@walla.co.il

08-6276803

08-6282299
053-7723520

באר שבע, הנחושת ,14 עמק שרה

אורן / איציק

משאיות / אוטובוסים דאף / איסוזו / סקניה / איווקו / מאן / יוטונג

מוסך קלדרון ב"ש בע"מ

RamM@drpz.co.il mazall@femi.com

02-6726226

02-6734744

ירושלים,
התעשייה ,5
תלפיות

רם / דוד מלכה

טיפול בצד ג' בלבד (רכבים פרטיים)

ד"ר פח וצבע י-ם

tzion4x4@bezeqint.net

08-6336977

08-6318477

אילת, התושייה ,15 אזור התעשייה

טלי

טיפול בצד ג' בלבד (רכבים פרטיים)

מוסך ציון פחחות וצבע

שם הספקסוג השירותאיש קשרכתובתטלפוןפקסמייל
איתוראןהתקנת אמצעי מיגון  03-6533515 325*  
פוינטרהתקנת אמצעי מיגון  9444*  
סקיילוקהתקנת אמצעי מיגון משרד ראשי – העצמאות 55 יבנה, מתקינים בכל רחבי הארץ08-942424208-9424299service@skylock.co.il
אילן קארגלסשמשות  6620* office@ilan-glass.co.il
אוטו גלאסשמשות  03-6507777  
שגריר – שרותי דרךשרותי גרירה  03-5578888, 8888*03-5584124mail@shagrir.co.il
נתי שרותי דרךשרותי גרירה  8808*  
חיש מידע – סוקר סיכוניםבדיקת מיגונים וסקירת סיכוניםחיים קופל 077-5350630  
כגן סקר סיכוניםבדיקת מיגונים וסקירת סיכוניםצביקה כגן 077-4221211  

לא מצאתם את מה שחיפשתם?

או שפשוט תרצו שנחזור אליכם?